บทความน่ารู้

คำสนธิ

คำสนธิ | Wordy Guru

คำสนธิในภาษาไทย หมายถึง คำที่มาจากภาษาบาลี - สันสกฤตมาเชื่อมต่อกัน ทำให้เสียงพยางค์หลังของคำแรกกลมกลืนกันกับเสียงพยางค์แรกของคำหลัง

สมาสชน สนธิเชื่อม

 

 1. สระสนธิคือ การกลมกลืนคำด้วยเสียงสระ เช่น
  วิทย+อาลัย    =   วิทยาลัย      
  พุทธ+อานุภาพ  =   พุทธานุภาพ
  มหา+อรรณพ  =   มหรรณพ    
  นาค+อินทร์    =   นาคินทร์
  มัคค+อุเทศก์   =   มัคคุเทศก์    
  พุทธ+โอวาท    =   พุทโธวาท
  รังสี+โอภาส    =   รังสิโยภาส   
  ธนู+อาคม     =   ธันวาคม

 2. พยัญชนะสนธิเป็นการกลมกลืนเสียงระหว่างพยัญชนะกับพยัญชนะ ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในภาษาไทย เช่น     
  รหสฺ + ฐาน =  รโหฐาน    
  มนสฺ + ภาว = มโนภาว  (มโนภาพ)
  ทุสฺ + ชน  =  ทุรชน      
  นิสฺ + ภย  =  นิรภัย

 3. นฤคหิตสนธิ ได้แก่ การเชื่อมคำที่ขึ้นต้นด้วยนฤคหิต หรือพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นนฤคหิตกับคำอื่นๆ เช่น
  สํ + อุทัย =   สมุทัย           
  สํ + อาคม   =   สมาคม
  สํ + ขาร      =   สังขาร           
  สํ + คม      =   สังคม
  สํ + หาร     =   สังหาร           
  สํ + วร       =    สังวร

 

 

 

ตัวอย่างคำสนธิ 25 คำ

# คำสนธิ คำพื้น
1 กตัญชลี กต + อัญชลี
2 กรกฎาคม  
3 กรกฎาคม  
4 กาญจนามัย  
5 กุศโลบาย  
6 คมนาคม  
7 จุลินทรีย์  
8 นโยบาย  
9 บดินทร์  
10 พลานามัย  
11 พุทโธวาท  
12 พุทโธวาท พุทธ + โอวาท
13 รังสิโยภาส รังสี + โอภาส
14 ราชานุสรณ์  
15 ราโชวาท  
16 วโรดม  
17 สมุทัย สํ + ยุทัย
18 สมุทัย สํ + อุทัย
19 สังสันทน์ สํ + สนฺทน
20 สามัคยาจารย์  
21 สินธวานนท์  
22 สุริโยทัย  
23 สุโขทัย  
24 อนามัย  
25 อัคโยภาส อัคคี + โอภาส

 

 

ค้นหาคำสนธิ

รวมหมวดหมู่คำสนธิ

รวมคำสนธิ 100 คำ

รวมคำสนธิ 200 คำ

คำสนธิ